Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie De omgeving

Wat is de omgeving:

De omgeving heeft betrekking op alle levende en levenloze dingen die bestaan ​​op Aarde of in een deel ervan die andere bestaande ecosystemen en het leven van mensen beïnvloeden.

De omgeving kan verschillende concepten hebben, die worden geïdentificeerd door de componenten die er deel van uitmaken. Ken het belangrijkste:

Samenstelling van de omgeving

Voor de Verenigde Naties is het milieu het geheel van fysieke, chemische, biologische en sociale elementen die directe of indirecte effecten kunnen hebben op levende wezens en menselijke activiteiten.

De omgeving is de set van ecologische eenheden die functioneren als een natuurlijk systeem. Zo bestaat de omgeving uit alle vegetatie, dieren, micro-organismen, aarde, rotsen, atmosfeer. Ook opgenomen in de omgeving zijn natuurlijke hulpbronnen zoals water en lucht en de fysische verschijnselen van het klimaat, zoals energie, straling, elektrische ontlading en magnetisme.

De omgeving bestaat uit vier verschillende sferen: atmosfeer, lithosfeer, hydrosfeer en biosfeer .

De atmosfeer is de luchtlaag die de planeet omringt, bestaande uit gassen zoals zuurstof, koolstofdioxide, methaan en stikstof. De lithosfeer is de buitenste laag van de planeet, gevormd door de grond en een rotsachtig oppervlak, ook wel de aardkorst genoemd.

De hydrosfeer omvat alle wateren van de planeet (rivieren, zeeën, meren, oceanen, enz.) En de biosfeer is de laag die verband houdt met het leven en omvat alle vormen van leven die op aarde bestaan.

Milieu en ecologie

In de ecologie is de omgeving het ecosysteem waarin het leven van een organismetype zich ontwikkelt, dat wil zeggen dat er verschillende soorten ecosystemen zijn waarin organismen leven.

In de omgeving zijn er verschillende externe factoren die het leven van organismen beïnvloeden. Ecologie is dus een gebied dat als object van studie de bestaande relaties tussen organismen en de omgeving die hen omringt heeft.

Hoe het milieu te behouden?

Het behoud van de omgeving is sterk afhankelijk van het bewustzijn en de deelname van alle individuen in een samenleving. Burgerschap voor het behoud van het milieu moet activiteiten en concepten omvatten die bijdragen tot het behoud van het milieu.

Op deze manier is het belangrijk om burgers van verschillende leeftijden op te leiden en voor te lichten, door bewustmaking op scholen en elders.

Naast milieueducatie is duurzaamheid een van de belangrijkste factoren bij het waarborgen van het behoud van het milieu.

Milieubehoud door duurzaamheid

Milieu- en ecologische duurzaamheid is het onderhoud van de omgeving van de planeet Aarde, is om de kwaliteit van leven te behouden en de omgeving in harmonie te houden met het bestaan ​​van mensen.

Het concept van duurzaamheid is op de lange termijn, het betekent zorg voor en behoud van het hele systeem, zodat toekomstige generaties er ook van kunnen profiteren.

Duurzaamheid verwijst naar de verschillende maatregelen en strategieën die door de samenleving kunnen worden toegepast, zodat het milieu wordt bewaard en als duurzaam wordt beschouwd. Dit betekent dat er vormen van actie moeten worden gevonden die het naast elkaar bestaan ​​van mensen met het behoud van de omgeving mogelijk maken, zodat de natuurlijke hulpbronnen niet worden uitgeput.

Voorbeelden van hoe de omgeving te behouden

Er zijn enkele maatregelen voor duurzaamheid en behoud van het milieu:

 • vermijd alle soorten vervuiling in de wateren van rivieren, zeeën, oceanen en meren,
 • het organisch afval scheiden van het recyclebare afval en de verschillende soorten recyclebaar afval,
 • bewust gebruik maken van hulpbronnen zoals water en elektriciteit,
 • vermijd ecologische rampen zoals branden, olieverlies in de wateren, ontbossing en dood van dieren,
 • vermindering van de vervuiling en de uitstoot van verontreinigende gassen,
 • gebruik hernieuwbare en hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-, wind- en waterkrachtcentrales
 • om het verbruik van voedingsmiddelen en geïndustrialiseerde producten te verminderen,
 • gebruik van alternatieve en minder vervuilende vervoermiddelen, zoals fietsen en openbaar vervoer,
 • bouw van duurzame woningen, die zijn voorbereid op het gebruik van alternatieve en hernieuwbare energiebronnen.

Windmolenwindmolens: windtransformatie in nuttige energie

Naast deze maatregelen, die door de samenleving als geheel kunnen worden toegepast, is milieueducatie een onderdeel van duurzaam milieubewustzijn. Onderwijs over milieubescherming moet aan burgers en kinderen worden verstrekt om het behoud van het milieu voor toekomstige generaties te waarborgen.

Het is belangrijk dat milieuduurzaamheid meer en meer een prioriteit wordt voor politici en voor de samenleving als geheel, zodat het behoud van het milieu kan worden bereikt.

Lees meer over duurzaamheid en bekijk enkele voorbeelden van duurzaamheid.

Het belang van recycling voor het milieu

Recycling is een proces van groot belang voor het behoud van het milieu. Door het recyclen en verminderen van afval is het mogelijk om lucht-, water- en bodemverontreiniging te verminderen

Het recyclageproces omvat het scheiden van afval per categorie, zodat het afval opnieuw kan worden gebruikt, waardoor nieuwe producten ontstaan. Materialen zoals plastic, papier, glas, karton, hout en metalen in het algemeen kunnen worden gebruikt bij recycling.

Afval van organisch afval (huishoudelijk afval) kan worden gebruikt voor het composteerproces, waardoor ze worden omgezet in meststoffen die kunnen worden gebruikt bij het planten van groenten, fruit en groente.

Een van de effectieve manieren om te helpen met recycling is om deel te nemen aan selectieve inzamelsystemen. De selectieve inzameling verzamelt organisch en niet-organisch afval, dat in huizen, ondernemingen en industrieën moet worden gescheiden.

Nadat de prullenbak is verzameld, wordt deze naar de juiste plaatsen gestuurd om opnieuw te worden gebruikt volgens de afzonderlijke materiaalsoorten.

Recycleerbare afvalscheiders

Een van de grootste uitdagingen bij recycling is om burgers te leren begrijpen dat elke inspanning, hoe klein ook, een positieve invloed heeft op het behoud van het milieu.

Meer informatie over recyclen en selectieve verzameling.

Het milieu en het openbare milieubeleid

Overheidsbeleid met betrekking tot het milieu en het behoud ervan zijn de verantwoordelijkheid van het ministerie van Milieu (federale overheid), de secretariaten van het milieu van de staten en gemeenten.

Deze instanties zijn verantwoordelijk voor het nemen van praktische maatregelen in verband met wat is bepaald in het Nationale Milieubeleid en andere wetten die betrekking hebben op de kwestie. Ze houden toezicht op vervuilende activiteiten, delfstoffenwinning en andere activiteiten die het behoud van ecosystemen en de ecologische reservaten van het land kunnen ondermijnen.

Om deze doelstellingen te bereiken, zijn er programma's die verband houden met het behoud en het herstel van het milieu, de evaluatie van de waterkwaliteit en de controle op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Deze instanties zijn ook verantwoordelijk voor het bevorderen van educatieve acties met betrekking tot milieueducatie, concepten van ecologie en verduurzaming van steden.

Nationaal Milieubeleid

In Brazilië is er de PNMA - Nationaal Milieubeleid (wet 6.938 / 81). Dit beleid definieert de omgeving als een geheel van fysieke, chemische en biologische omstandigheden, wetten, invloeden en interacties die het bestaan ​​van leven in de meest verschillende vormen toelaten (artikel 3, item I).

Het doel van de PNMA is om criteria en werkingsmechanismen te definiëren die door overheden moeten worden genomen om het behoud van het milieu te waarborgen.

Voorbeelden van doelstellingen die in de wet zijn voorzien, zijn:

 • beheersing van het gebruik en verbruik van natuurlijke hulpbronnen,
 • beheersing van de emissie van vervuiling in het milieu,
 • beheersing van het bewuste gebruik van bodem, water en lucht,
 • stimulans voor studie en onderzoek op het gebied van het milieu,
 • bescherming van ecosystemen,
 • bescherming, behoud en herstel van bedreigde gebieden.

De PNMA definieert ook wat de acties moeten zijn die door regeringen worden uitgevoerd om het behoud van het milieu te waarborgen door de beoordeling van milieueffecten en de vaststelling van prioriteiten voor actie.

Sommige maatregelen die door het Nationale Milieubeleid worden aangenomen, zijn: de bepaling dat de agent die verontreiniging veroorzaakt, de aan het milieu veroorzaakte schade moet repareren en compenseren, een gegevensbestand over de kwaliteit van het milieu moet creëren en ruimten moet creëren voor bescherming en milieubescherming.

World Environment Week

World Environment Week wordt elk jaar gevierd in de eerste week van juni, ter viering van de World Environment Day-viering (5 juni). De datum bestaat sinds de publicatie van Decreet 86.028 in 1981.

Het doel van de World Environment Week is het publiek bewust te maken van het belang van het betrekken van alle burgers bij het behoud van het milieu.

Leer enkele manieren om het milieu te helpen beschermen.

Populaire Categorieën

Top