Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie Soorten onderzoek

Er zijn verschillende soorten onderzoek die passen bij de verschillende doelen, doelstellingen en procedures die de onderzoeker wil gebruiken als een wetenschappelijke methode voor hun studie.

Om het meest geschikte model te kennen, moet de onderzoeker rekening houden met het doel van zijn werk, de benadering die hij wil gebruiken en andere kenmerken die passen bij zijn onderzoeksobject.

Wetenschappelijk onderzoek

Het omvat alle soorten onderzoek die gebaseerd zijn op wetenschappelijke procedures om de resultaten te verkrijgen.

Al het onderzoek in academische richting kan als wetenschappelijk worden beschouwd en deze moeten nog worden ingedeeld in verschillende methodologieën, afhankelijk van het doel, het doel en de structuur die volgen.

Wetenschappelijke onderzoeksclassificaties

Met betrekking tot het doel, dat wil zeggen het soort bijdrage dat de studie aan de wetenschap zal leveren, kan wetenschappelijk onderzoek worden ingedeeld in: fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek.

Vanuit het oogpunt van de benadering van de onderzoeker in het onderzoek kan dit worden onderverdeeld in: kwalitatief, kwantitatief of kwalitatief kwantitatief onderzoek.

De derde manier om een ​​wetenschappelijk onderzoek te classificeren is door zijn doelstellingen, dat wil zeggen door het type kennis dat de onderzoeker wil produceren: verkennend onderzoek, beschrijvend onderzoek en verklarend onderzoek.

Ten slotte kan wetenschappelijk onderzoek ook worden ingedeeld volgens de procedures voor het verzamelen van informatie. Er zijn verschillende, de meest voorkomende zijn:

  • bibliografisch onderzoek;
  • documentair onderzoek;
  • case study;
  • ex post facto onderzoek ;
  • veldonderzoek, onder anderen.

Er wordt benadrukt dat een zoekopdracht meer dan één soort procedure kan hebben, waardoor de ene als een aanvulling op de andere kan dienen.

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek.

Eenvoudig zoeken

Het is een van de meest voorkomende soorten onderzoek op academisch gebied, met name in Course Completion Works (TCC).

Het is gericht op het verdiepen van een wetenschappelijke kennis die al is bestudeerd. Normaal gezien probeert de onderzoeker die een onderzoek voor dit doel doet een aanvulling op een bepaald aspect of bijzonderheid van het eerder uitgevoerde onderzoek.

Dit is een soort theoretisch onderzoek dat een bibliografische beoordeling en systematisch gepresenteerde ideeën vereist.

Fundamenteel onderzoek kan nog steeds worden onderverdeeld in puur en strategisch, afhankelijk van uw focus van analyse.

Pure basiszoekopdracht

Het is een soort onderzoek dat uitsluitend gericht is op de academische wereld, zonder de bedoeling de werkelijkheid te veranderen.

Het bestaat uit een volledig theoretisch onderzoek, waarbij de auteur zich geen zorgen maakt over hoe de resultaten van zijn onderzoek later kunnen worden gebruikt.

Fundamenteel strategisch onderzoek

In tegenstelling tot puur fundamenteel onderzoek, heeft de onderzoeker in strategisch opzicht de mogelijkheid nuttige kennis te produceren, zodat deze uiteindelijk in praktijkstudies kan worden gebruikt.

De auteur biedt geen oplossingen voor deze problemen, maar raadt aan om toekomstige studies uit te werken die dergelijke problemen kunnen oplossen, bijvoorbeeld.

Toegepast onderzoek

In tegenstelling tot fundamenteel onderzoek, is toegepast onderzoek erop gericht kennis te produceren die effectief kan worden toegepast in het echte leven, waardoor een situatie, fenomeen of systeem kan worden veranderd.

Toegepast onderzoek kan een aanvulling of verdieping zijn van een eerder bestudeerd onderwerp. Het voorstel is echter om alternatieven voor te stellen die helpen om bijvoorbeeld een bepaald aspect van het onderzoeksobject te verbeteren of te transformeren.

Kwantitatief onderzoek

Dit type methodologie wordt gekenmerkt door het gebruik van statistische technieken en hulpmiddelen als belangrijkste middel voor het analyseren van de gegevens die in een onderzoek zijn verkregen.

De onderzoeker verzamelt eenvoudigweg informatie die meetbaar is en past deze toe op software (of andere technische hulpmiddelen) die die gegevens analyseren.

De onderzoeker is een waarnemer en zou de verkregen aantallen niet subjectief moeten analyseren. Zijn functie is beperkt tot het presenteren van de resultaten op een gestructureerde manier, met behulp van tabellen en grafieken, bijvoorbeeld.

Om de benodigde gegevens in een kwantitatief onderzoek te verkrijgen, gebruikt de onderzoeker meerkeuzevragenlijsten of andere opties die objectieve en duidelijke antwoorden garanderen.

Dit soort onderzoek komt veel voor in master- en doctoraatsstudies, vooral op het gebied van Exact Sciences.

Meer informatie over kwantitatief onderzoek.

Kwalitatief onderzoek

In dit soort onderzoek is de onderzoeker verantwoordelijk voor de analyse van de verzamelde informatie. Het wordt gekenmerkt door de attributie van subjectieve interpretaties .

Statistische technieken en methoden worden in dit model weggelaten, omdat de onderzoeker zich richt op meer complexe en niet-kwantificeerbare kenmerken, zoals gedrag, expressies, gevoelens, enz.

In dit geval zijn de middelen voor het verkrijgen van de gegevens minder rigide en objectief. Vragenlijsten kunnen bijvoorbeeld spaties hebben voor subjectieve, flexibele en multi-interpretatiereacties.

Deze methodologie is gebruikelijk in cursussen voor de menswetenschappen, vooral tijdens het afstuderen.

Meer informatie over kwalitatief onderzoek.

Gemengd onderzoek of kwalitatief kwantitatief onderzoek

Het is een mix tussen de kenmerken van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

In dit geval kan het onderzoek in twee delen worden verdeeld. De eerste bestaat uit het verzamelen van gegevens en statistische analyse hiervan; en de tweede in een subjectieve analyse van een bepaald probleem.

Beschrijvend onderzoek

Dit soort onderzoek behoort tot de classificatie die als parameter het type kennis heeft dat de onderzoeker wil produceren.

Het onderzoek is beschrijvend als het doel is om een reeds bekend onderwerp te verduidelijken en alles erover te beschrijven. In dit geval moet de onderzoeker een sterke theoretische revisie uitvoeren met zijn object van studie, de informatie analyseren en vergelijken.

Ten slotte is het aan de onderzoeker om zijn conclusie te trekken over de verschillende geanalyseerde variabelen.

Beschrijvend onderzoek is meestal heel gebruikelijk in niet-gegradueerde cursussen, met name in de Course Completion Works.

Meer informatie over beschrijvend zoeken.

Verkennend onderzoek

Het voorstel voor een verkennend onderzoek is om iets te identificeren, dat wil zeggen een mogelijk object van studie of probleemstelling dat mogelijk het onderwerp van toekomstig onderzoek is.

In de regel dient dit soort onderzoek om de wetenschappelijke gemeenschap dichter bij iets (fenomeen, systeem, object, enz.) Te brengen dat onbekend of weinig onderzocht is, evenals alles wat daarmee samenhangt.

In tegenstelling tot het beschrijvende onderzoek is het in het verkennend onderzoek geanalyseerde onderwerp niet gesystematiseerd. Dit betekent dat het meer innovatief en baanbrekend onderzoek vertegenwoordigt.

Verkennend onderzoek is nuttig wanneer er niet veel informatie beschikbaar is over het onderzoeksobject, waardoor de onderzoeker zoveel mogelijk verwijzingen moet mengen met andere methoden, zoals interviews, documentair onderzoek, enz.

Om deze reden wordt het verkennend onderzoek als zeer uitputtend en complex beschouwd, omdat het een grote inspanning van de onderzoeker vereist.

Meer informatie over verkennend zoeken.

Explanatory research

Dit is een complexer type onderzoek, meestal de 'rijping' van een eerder beschrijvend of verkennend onderzoek. Om deze reden komt het meestal vaker voor in proefschriften of scripties van de meester.

Het belangrijkste doel is om het object van studie uit te leggen en te rationaliseren. Streeft naar een gloednieuwe kennis . Hiervoor is het noodzakelijk om deel te nemen aan een grote hoeveelheid bibliografische gegevens en resultaten verkregen uit experimenteel onderzoek, bijvoorbeeld.

Meer informatie over de belangrijkste verschillen tussen beschrijvend, verkennend en verklarend onderzoek.

Bibliografisch zoeken

Vanuit het oogpunt van technische procedures is bibliografisch onderzoek een van de meest voorkomende. Het wordt als verplicht beschouwd op bijna alle manieren van wetenschappelijk werk.

Het bestaat uit het verzamelen van informatie uit teksten, boeken, artikelen en andere materialen van wetenschappelijke aard. Deze gegevens worden in de studie gebruikt in de vorm van citaten, die als basis dienen voor de ontwikkeling van het onderzochte onderwerp.

Het is een theoretische methode die zich richt op het analyseren van de verschillende hoeken die hetzelfde probleem kan hebben, wanneer auteurs met verschillende standpunten over hetzelfde onderwerp worden geraadpleegd.

Vervolgens moet de onderzoeker de verzamelde informatie vergelijken en van daaruit zijn waarnemingen en conclusies construeren.

Meer informatie over Bibliographic Search.

Documentair onderzoek

Net als het bibliografische onderzoek beperkt de documentaire zich niet tot het verzamelen van informatie met een wetenschappelijk karakter.

In documentair onderzoek kan elk document met informatie die nuttig is voor onderzoek worden gebruikt, zoals kranten, tijdschriften, catalogi, foto's, notulen, enz.

Meestal wordt dit type onderzoek gebruikt in combinatie met bibliografisch onderzoek. Zo wordt een link gelegd tussen bijvoorbeeld het theoretische discours en de realiteit die wordt gepresenteerd in de niet-wetenschappelijke documenten.

Case study

In tegenstelling tot documentair en bibliografisch onderzoek, is deze procedure empirisch. Dit betekent dat het niet alleen beperkt is tot het verzamelen van theoretische informatie, maar ook tot observaties en ervaringen.

Het bestaat uit een diepgaand onderzoek naar een specifiek aspect van een bepaald thema (individu, fenomeen, omgeving, enz.).

De resultaten die met de case study worden verkregen, mogen niet worden gegeneraliseerd. Dat wil zeggen, ze kunnen niet worden gebruikt om alle individuen te vertegenwoordigen, maar alleen degenen die direct werden onderzocht.

De studie van een specifieke marketingcampagne voor een bedrijf kan hiervan een voorbeeld zijn. De onderzoeker moet informatie verzamelen via vragenlijsten, interviews, enz. Vervolgens moet het een kwalitatieve kritiek maken op de verzamelde gegevens, met als doel het vinden van negatieve, positieve aspecten en andere repercussies op het onderwerp.

Experimenteel onderzoek

Het is ook empirisch onderzoek. Het is gebruikelijk in laboratoriumonderzoek, waar de onderzoeker controle heeft over de variabelen en situaties simuleert die moeten worden geobserveerd en geanalyseerd.

Normaal vergelijkt de onderzoeker in het experimenteel onderzoek verschillende variabelen met het doel een profiel te tekenen, hypothesen te weerleggen of theorieën goed te keuren.

Field Search

In tegenstelling tot laboratoriumonderzoek gaat de onderzoeker in dit geval naar de natuurlijke omgeving van zijn onderzoeksobject.

De onderzoeker houdt op totale controle over de variabelen te hebben, beperkt zich tot het observeren, identificeren en verzamelen van informatie over zijn object van studie in zijn oorspronkelijke context van ervaring.

In de academische werken zou het veldonderzoek een stap moeten zijn na het bibliografisch onderzoek. De onderzoeker moet worden voorbereid met het maximum aan theoretische informatie over het onderwerp dat betrekking heeft op zijn onderzoeksobject.

Meer informatie over veldonderzoek.

Ex post onderzoek

Dit is een type onderzoek dat gedaan is na het optreden van enkele van de variabelen / verschijnselen. Het doel ervan is om te begrijpen hoe dat feit dat in het verleden plaatsvond, bijvoorbeeld een bepaalde groep in het heden en / of de toekomst kon veranderen.

In dit geval heeft de onderzoeker geen controle over de variabele, omdat deze al is gebeurd.

Zoek enquête

In dit soort onderzoek is de onderzoeker beperkt tot het verifiëren van het gedrag / de interactie van een bepaalde groep. Het gebruik van vragenlijsten is gebruikelijk als een manier om gegevens te verzamelen.

In tegenstelling tot de casestudy probeert de enquête een resultaat te generaliseren op basis van de antwoorden die in de enquête zijn verkregen. Het bestaat uit een kwantitatief onderzoek, omdat er niet de details van de gegevens zijn, maar alleen de presentatie van de algemene aspecten ervan.

Een typisch voorbeeld is het zoeken naar intenties om vóór de verkiezingen te stemmen .

Action Research

Het is een soort veldonderzoek waarbij de onderzoeker direct betrokken is bij het object van studie. Met andere woorden, er is de inmenging van de onderzoeker voor een verandering in de omgeving.

Om dit te doen, moet de onderzoeker een probleem identificeren (praktisch), een actieplan opstellen om dit op te lossen, en vervolgens de veranderingen analyseren die zijn project in de omgeving heeft gebracht.

Deelnemend onderzoek

In tegenstelling tot actieonderzoek hoeft de onderzoeker in de deelnemer geen plan te hebben om zich te bemoeien met de realiteit van de omgeving.

Dit soort onderzoek is gebaseerd op maximale integratie van de deelnemer met de natuurlijke omgeving rond zijn onderzoeksobject. Zo kan de onderzoeker betere kennis absorberen die ingewikkelder en dieper is op het onderzochte onderwerp.

Lees meer over de betekenis van Zoeken.

Populaire Categorieën

Top