Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie Gewone wet

Wat is een gewone wet:

Gewone wet is de meest gebruikelijke normatieve soort die is voorzien in de federale grondwet en die normen van algemene en abstracte vorm bewerkt.

Gewone wetten kunnen onder alle aangelegenheden worden vernietigd, behalve die welke zijn voorbehouden voor de aanvullende wetten en interne aangelegenheden van het Nationale Congres, die zullen worden geregeld door decreten en resoluties.

Gewone wetten worden beschouwd als primaire normatieve handelingen, dat wil zeggen, ze creëren, wijzigen en doven rechten na een wetgevingsproces en voorschriften die rechtstreeks in de federale grondwet tot uitdrukking zijn gebracht. De andere primaire normatieve handelingen zijn:

 • wijzigingen van de Grondwet
 • aanvullende wetgeving
 • gedelegeerde wetten
 • voorlopige maatregelen
 • wetgevingsdecreten
 • resoluties

Verschillen tussen gewoonterecht en aanvullend recht

De verschillen tussen gewone wetten en aanvullende wetten komen voort uit de federale grondwet en zijn van materiële en formele aard. Het verschil in materiële aard betreft precies de materie die door elk type wet kan worden vastgelegd en het formele verschil houdt verband met het goedkeuringsproces dat iedereen heeft.

Zaken die in de wet worden behandeld

De aanvullende wet heeft zijn werkterrein in beperkende zin bepaald in de federale grondwet, dat wil zeggen, sommige zaken kunnen alleen via dit soort wetgeving worden geregeld. Dit gebeurt in zaken die al in de Grondwet zijn voorzien op een oppervlakkige manier en die een aanvulling vereisen.

De gewone wet voorziet in zogenaamde residuele zaken, dat wil zeggen alles wat niet is voorbehouden aan aanvullende wetten, wetgevende besluiten of resoluties.

Volgens de STF bestaat er geen hiërarchie tussen complementaire wetten en gewone wetten. Het voorbehoud van materiaal heeft echter de volgende consequenties: een materieel complementaire wet kan niet worden herroepen door de gewone wet (gezien het feit dat het geen wetgeving kan uitvaardigen over die zaken), maar een aanvullende wet kan altijd een gewone wet intrekken .

Goedkeuringsproces

Om een ​​aanvullende wet goed te keuren, is het noodzakelijk dat de absolute meerderheid, dat wil zeggen meer dan de helft van de leden van het Nationale Congres, voorstander is van het project.

Stemming voor de goedkeuring van een gewone wet vindt plaats met een gewone meerderheid, dat wil zeggen, de meerderheid van de parlementsleden die aanwezig zijn op de dag van stemming over de wet.

Formele aanvullende wetten (goedgekeurd door absolute meerderheid maar zonder kwesties die geen aanvullende wetgeving zijn) kunnen door gewone wetten worden ingetrokken.

Gewone rekening

De gewone factuur is het document dat het wetgevingsproces start om een ​​gewone wet te creëren of te wijzigen. Het wetgevingsproces is de reeks van alle fasen die nodig zijn om een ​​factuur goed te keuren, van het voorstel tot de stemmingsfase.

Wie kan een gewone rekening voorstellen?

Volgens artikel 61 van de federale grondwet is het initiatief van de gewone wetten:

 • aan een lid of commissie van de kamer van afgevaardigden
 • aan een lid van de federale senaat of van het nationale congres
 • aan de president van de republiek,
 • bij het Supreme Federal Court,
 • naar de High Courts,
 • aan de procureur-generaal van de Republiek
 • en burgers door middel van volksinitiatief, met de handtekening van ten minste 1% van het electoraat van het land, verdeeld in ten minste vijf staten, met niet minder dan 0, 3% van de kiezers van elk van hen.

Gedelegeerde wetten

De gedelegeerde wetten zijn wetten opgesteld door de president van de republiek na toestemming van het nationale congres, waarin de inhoud en voorwaarden van de delegatie moeten worden gespecificeerd.

Volgens artikel 68, lid 1 van de federale grondwet, kunnen gedelegeerde wetten geen wetgeving uitvaardigen over:

 • daden van exclusieve bevoegdheid van het Nationaal Congres;
 • onderworpen aan de aanvullende wet;
 • organisatie van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie, de loopbaan en de garantie van zijn leden;
 • nationaliteit, burgerschap, individuele, politieke en kiesrechten;
 • meerjarenplannen, budgetrichtlijnen en budgetten.

Na goedkeuring van de wet die is gedelegeerd door het Nationale Congres, treedt het in het rechtssysteem met de status van gewoon recht.

Populaire Categorieën

Top